تفاوت استخر بادی با پیش ساخته

تفاوت بین استخر بادی و استخر پیش ساخته در چیست ؟

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA